پروژه ها

1 به 14 بیرون از 14 املاک

7
1
ساخت 2024
1.2 & 3
120 Sqmt
12
1
3-7
۱۲۵ sqmt
13
1
3-7
125 sqmt
12
1
در حال ساخت ویژه Hot
ساخت 2027

شروع از 89,790 / OMR

3-7
۱۲۵ sqmt
15
1
1, 2 & 3
85.48 Sqmt
9
1
2, 3 & 4
154.6 sqmt
8
1
ساخت 2024
1.2 & 3
۴۷ Sqmt
5
1
2
۸۹.۸۲ Sqmt
29
1
4, 5 & 6
۷۰۰.۱۳ sqmt
16
1
۱، ۲ و ۳ خوابه
۱۶۳۹ Sqmt
17
1
۱، ۲ و ۳ خوابه
۷۸۶ Sqmt